Mācību darbs

Dzelzavas Pakalnu pamatskolas darba prioritātes 2023./2024.mācību gadā

1. Veicināt katra izglītojamā individuālo izaugsmi, atbilstoši izglītojamo spējām, īstenojot vērtīborientētu un lietpratībā balstītu izglītības procesu ( īpaši lasītprasmes un rakstītprasmes).

2. Veidot atbalstu mācīšanas un mācīšanās efektivitātes paaugstināšanai:

 • Nodrošināt fiziski un emocionāli drošu uz sadarbību vērstu izglītības vidi, labbūtības veicināšanai,
 • Efektīva skolēnu sasniegumu analīze un atgriezeniskās saites sniegšana izglītojamo motivācijas sekmēšanai,
 • Attīstīt mērķtiecīgu pedagogiem aktuālu profesionālo kompetenču pilnveidi, savstarpējo sadarbību un labas pieredzes apguvi, 

3.Veidot izpratni par Latvijas valsts vērtībām un tikumiem (taisnīgums, godīgums), radot skolēnos cieņpilnu attieksmi un piederības sajūtu ģimenei, skolai, valstij.

4. Veicināt skolēnu līdzdalību un savstarpējo sadarbību, attīstot pozitīvas saskarsmes prasmes un individuālo personību.

Kritēriji konkursam "Gada skolēns"

 1. Vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 6 ballēm.
 2. Nav neattaisnotu stundu kavējumu.
 3. Nav disciplīnas pārkāpumu.
 4. Labprātīgi piedalās sabiedriski derīgajā darbā.
 5. Piedalās ārpusstundu pasākumos.
 6. Pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem.
 7. Ievēro valodas kultūru.
 8. Skolēna apģērbs atbilst lietišķajam stilam

Tiek izvirzīti skolēni no klašu grupām 5.–8. kl.; P klases.

Skolēnus izvirza klašu audzinātāji un apstiprina pedagoģiskās padomes sēdē, balsojot visiem skolotājiem.

Tiek piešķirti diplomi: 1. pakāpes, 2. pakāpes, 3. pakāpes.

Konkurss "Superklase"

Stundas beigās skolotājs novērtē skolēnu uzvedību stundā ar atzīmi no 1 līdz 5 (mājturības stundās divas atzīmes).

Atzīmes liek:
"5" uzvedība ļoti laba, visi skolēni, kuri ir skolā, atrodas klasē un strādā.
"4 - 1"
- ir aizrādījumi par uzvedību, bet strādā;
- kāds no skolēniem neierodas klasē, bet skolā ir;
- tiek nokavēts stundas sākums.

Stundu laiki

 

StundaPirmdienaOtrdiena-ceturtdienaPiektdiena
19.50-10.309.00-9.408.40-9.20
210.40-11.209.50-10.309.30-10.10
311.30-12.1010.40-11.2010.20-11.00
412.20-13.0011.30-12.1011.10-11.50
513.30-14.1012.20-13.0012.00-12.40
614.20-15.0013.30-14.10 
715.10-15.5014.20-15.00 
816.00-16.4015.10-15.50