Dokumentācija

Pašnovērtējuma ziņojums

Aktualizācija 2023

Pašnovērtējums

Pašnovērtējuma ziņojums

Aktualizācija 2022

Pašnovērtējums

Pašnovērtējuma ziņojums

Aktualizācija 2020

Pašnovērtējums

Covid-19

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības

ierobežošanai Madonas novada Dzelzavas speciālajā pamatskolā


Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumiem Nr 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
26.1. apakšpunktu

Kārtība piesardzības pasākumiem

Pašnovērtējums

Dzelzavas speciālā pamatskola

2020. gada

Pašnovērtējums

Kārtība pedagogiem un izglītojamiem ārkārtas situācijā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. martā rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” , lai nodrošinātu mācību plāna izpildi laika periodā no 16.03.2020. – 14.04.2020., nosaku izglītojamo grupām (izņemot grupas, kas atrodas praksē uzņēmumos) mācību procesu organizēt attālināti.

Apraksts

Iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieņemti un darbojas Dzelzavas speciālās pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi skolēnie.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Dzelzavas speciālās pamatskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Noteikumi

Nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu.

Nolikums

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana Dzelzavas speciālajā pamatskolā

sasniegumu vērtēšanas kārtība

Skolēnu līdzpārvaldes reglaments

Reglaments nosaka kārtību, kādā tiek izveidota un darbojas Dzelzavas speciālās pamatskolas skolēnu līdzpārvalde.

Reglaments

Attīstības plāns

2019. – 2022. gadam

Plāns

Kārtības noteikumi internātā

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēts darbs Dzelzavas speciālās pamatskolas internātā.

noteikumi

Iekšējie kārtības noteikumi pirmsskolā

Dzelzavas speciālās pamatskolas pirmsskolas grupiņas
Iekšējās kārtības noteikumi

noteikumi

Dzelzavas speciālās pamatskolas audzināšanas darba programma 

2019. – 2022.g.

Programma

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

Bērnu tiesības